โครงการอบรมหลักสูตร “สัญญาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ” และ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและสังคม (Environmental Health and Social Regulations)

            เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566  โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการอบรมหลักสูตร "สัญญาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ" หัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและสังคม (Environmental Heatth and Social Regulations)" และเสวนา ถาม-ตอบ 1 - มุมมองวิชาการ (Panel and Q&A 1) ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ให้สามารถนำข้อกฎหมายไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล อันก่อให้เกิดการจัดการบริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นInteresting News

ASEAN Workshop on Circular Economy towards Advancing Sustainability Cooperation in the Region.

ASEAN Workshop on Circular Economy towards Advancing Sustainability Cooperation in the Region at the GIZ Circular Economy (CE) Week 16 April 2024 Brussels, Belgium, Aloft Hotel

Read More
ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PTEC ได้เป็นวิทยากร (วพน.19) ในหัวข้อ Executive Interview : Energy Law & Regulation

การอบรม" หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงานรุ่น 19" (วพน.19) ในหัวข้อ Executive Interview : Energy Law & Regulation

Read More
"ระบบพลังงานไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ "ระบบพลังงานไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสวนา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยญชาญด้านกฎหมาย บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน

Read More