ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเครื่องมือทางกฎหมาย | จุฬาปริทรรศน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 - 11.55 น. ได้มีการยายเกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเครื่องมือทางกฎหมาย
โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ : Interesting Knowledge Corner

Thailand’s contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives.

Thailand’s contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives.

Read More
"ฉลากรักษ์โลก" รายการวิทยุ ฬ.นิติมิติ EP.13/2567

"ฉลากรักษ์โลก" จัดโดย รายการวิทยุ ฬ.นิติมิติ EP.13/2567

Read More
หนังสือแนะนำ The Vietnamese Journal of Legal Sciences

โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้ร่วมเขียนในบทความเล่มนี้ บทบาทของพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมพลังงาน พ.ศ. 2550 ในการสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ในประเทศไทย: ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยกฎหมายไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ของเวียดนาม

Read More