เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด

PTEC เป็นบริษัทที่มุ่งให้ “ความรู้” เกี่ยวกับกิจการพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบกิจการพลังงานแบบกระจายศูนย์และนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดังนั้น ในด้านหนึ่งบริษัทจึงทำหน้าที่เป็น “คลังสมอง (Think Tank)” ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสังคม

เพื่อให้องค์ความรู้ถูกนำมาใช้ได้จริง PTEC จึงทำหน้าที่ให้บริการเพื่อให้เกิดโครงการพลังงานที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยเรามีให้บริการสำหรับโครงการแบบ “ครบวงจร” ครอบคลุมตั้งแต่ในขั้นการให้คำปรึกษาในขั้น “ริเริ่ม” โครงการ การดำเนินการด้านกฎระเบียบและความสัมพันธ์กับรัฐ การให้คำแนะด้านการจัดหาทุนที่เหมะสมกับโครงการ และการลงมือในขั้นตอนการก่อสร้าง

“แปลงความรู้ให้เป็นความจริง”

ความเป็นมา

การประกอบกิจการพลังงานแบบยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจากยุคที่อาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่ยุคที่มีการใช้คาร์บอนต่ำ อย่างไรก็ตาม การจะทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นต้องอาศัยองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

เราไม่ได้จะมีเพียง “โรงไฟฟ้า” ที่เพียงผลิตไฟฟ้าได้แต่กลับละเลยไม่รับผิดชอบต่อต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ชนรุ่นนี้และรุ่นหน้าต้องแบกรับ เราไม่ได้ต้องการพลังงานที่อ้างว่า “เป็นมิตร” กับสิ่งแวดล้อม แต่ความจริงแล้ววัดไม่ได้

เราต้องการให้ผู้ใช้พลังงานจ่ายค่าบริการพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เราต้องการให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เราต้องการให้คนทุกคนมีพลังที่จะเลือกพลังงานที่ตนใช้

ดังนั้น PTEC จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยเป็นความร่วมมือของ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนในกิจการพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการพลังงาน ผู้ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างและติดตั้งอปุกรณ์เพื่อโครงการพลังงานที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา

About

PTEC เป็นบริษัทที่มุ่งให้ “ความรู้” เกี่ยวกับกิจการพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบกิจการพลังงานแบบกระจายศูนย์และนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดังนั้น ในด้านหนึ่งบริษัทจึงทำหน้าที่เป็น “คลังสมอง (Think Tank)” ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสังคม