บริการของเรา

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ดำเนินการด้านกฎระเบียบให้ครบวงจร ทั้งกิจการที่ต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านกฎหมายพลังงาน (Energy Law) และกฎหมายสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์

การประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร/สำนักงาน/การให้บริการจากกิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ประเมินได้ในหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

อ่านเพิ่มเติม
ให้บริการและให้คำแนะนำ การตรวจและร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

การจัดทำรายการตรวจสอบ (Check List) สำหรับการตรวจร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาที่มีกฎหมายเฉพาะด้านและ พรบ. ประกาศข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตรวจร่างสัญญาของกลุ่มนิติกรรมสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม