ที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์

{Article}

การประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร/สำนักงาน/การให้บริการจากกิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ประเมินได้ในหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

{Article}

ที่มา : https://recapeg.com/insights-reports/1-real-estate-industry/report/21-real-estate-scope-1-2-3-emissions


ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

สามารถประเมินปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ประเมินได้ในหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมให้องค์ไปสู่ความเป็นการทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

{Article}
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด